Kako registrovati privatni smeštaj?

Kako registrovati privatni smeštaj?

Želite registrovati Vaš privatni smeštaj u Srbiji?

Srbija je zemlja koja ima veliki turistički potencijal, zbog svojih prirodnih i istorijskih bogatstava. Upravo zato sve je više zainteresovanih koji žele da  upoznaju svoju zemlju. Samim tim, ovo je prilika za mnoge koji žele da se bave seoskim ili eko turizmom, pre svega. Ako imate smeštajne kapacitete, koje želite da registrujete, potrebno je da ispunite određene uslove.

To se prvenstveno odnosi na tehničke i sanitarno-higijenske uslove. Nakon što se oni ispune, objekat može da se kategorizuje i fizičko lice može da počne sa pružanjem usluga u skladu sa Zakonom o turizmu.

Kako se vrši kategorizacija smeštaja?

Prvi preduslov je da fizičko lice, koje želi da se bavi izdavanjem smeštaja, ima potpunu svojinu (1/1) nad nekretninom, zbog čega treba da nabavi izvod kojim se to potvrđuje.

Potom je za privatni smeštaj potrebno popuniti Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe. Ovde se popunjavaju podaci za tip smeštaja kojim raspolažete. Kod tačke 3.2. “Vrsta ugostiteljskog objekta za koju se podnosi zahtev i tražena kategorija (označiti)”, preporučuje se da se obeleži 1 ili eventualno 2 zvezdice. Ovako ćete najverovatnije ispuniti uslove, a nakon što steknete iskustvo u poslu, doći ćete i do više zvezdica.

Sledeći korak je ispunjavanje Izjave o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova. Ona se izdaje na osnovu Pravilnik o minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom domaćinstvu.

Zatim se ispunjava Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u domaćoj radinosti. U zavisnosti od tipa smeštaja kojim raspolažete, preuzmite i ispunite formulare. Popunjavate deo za koji je naznačeno “Popunjava ugostitelj”.

Poslednji korak podrazumeva da ugostitelj konkuriše za određenu kategoriju smeštaja. Za to je potrebno ispuniti Izjavu o ispunjenosti standarda za razvrstavanje u kategorije: za sobe. za kuće i za apartmane. Treba napomenut da je ovde slovom M označena stavka koja je obavezna za datu kategoriju, a oznakom / je označen element koji se ne odnosi na datu kategoriju.

Nakon popunjavanja formulara za vaš privatni smeštaj, saberite bodove na osnovu stavki koje ste obeležili plusom i proverite da li ispunjavate minimalan broj bodova za kategoriju za koju aplicirate. Ukoliko je to slučaj potpišite izjavu.

Šta nakon popunjavanja formulara?

Potom je potrebno da obezbedite uslove koje propisuje član 73 Zakona o turizmu“Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita”.

Potom saznajte u Vašoj opštini kome bi tebalo da se obratite za dobijanje rešenja, a nakon toga se konsultujte sa predstavicima opštinske turističke organizacije o daljim koracima.

Potrebnu dokumentaciju potražite na sajtu Ministartsva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Foto: Pixabay / Free-Photos